Általános szerződési feltételek

A Mosoly-Alapítvány november 27-i aukciójának árverési feltételei alul találhatók.

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

1.

A Mű-Terem Galéria mint Árverési Ház az árverést az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfenntartással teszik meg ajánlatukat.

2.

A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV Tv-ben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti.

3.

Az Árverési Ház mint kereskedelmi megbízott az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre.

4.

A vevő a vételár 23%-át foglalóként az árverésen készpénzben, vagy bankkártyával azonnal tartozik kifizetni.

Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. Az Árverési Ház biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Árverési Ház az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem térítendő vissza.

5.

A vevő az Árverési Ház részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, amely a leütési ár összegének 23%- a. A közvetítői díj az ÁFA-t tartalmazza.

6.

A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Árverési Ház nem felel a tárgy sérüléseiért. Amennyiben a vevő a megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti, (- a költségei levonását követően -) a fennmaradt összeget pedig a vevő számára letétbe helyezi.

7.

A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat újra árverésre bocsátani.

8.

Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.

9.

Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

10.

A Mű-Terem Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet.

A kereskedelmi képviselő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólalótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési jutalék összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.

11.

Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg. Az árvereztető által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Árverési Ház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza.

12.

Az árverési katalógusban "VÉDETT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A "VÉDETT" jelzésű tárgyak tulajdonosait a Miniszterelnökség nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.

13.

Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett EUR árak kizárólag információs céllal szerepelnek a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta-árfolyam.

14.

Jelen üzleti feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.


TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

Az aukción történő licitálás személyesen, kereskedelmi megbízott útján vagy telefonon történhet az alábbi szabályok szerint.

1.

Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az Ön számával ütötte-e le a tételt. Kérjük bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének.

Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egy alkalommal rendezhet.

2.

Amennyiben vevőként személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az Ön által adott megbízás alapján, a kereskedelmi megbízott – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverezhet. Vételi megbízást a Mű-Terem Galériában, a kiállítás ideje alatt a helyszínen, levélben illetve faxon (+36-1-269-46-81-es faxszámon) fogadunk el legkésőbb az árverést megelőző 24 órában. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük azt az összeget határozza meg amelyet – személyes részvétel esetén – megadna a tárgyért. Amennyiben az árverés során azonos összegű ajánlat érkezik a teremből, mint a vételi megbízáson megadott maximális összeg, a vételi megbízás élvez elsőbbséget.

3.

Vételi megbízás esetén a meghatározott összeg 23%-a előlegképpen készpénzben vagy bankkártyával fizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, akkor a megbízó az árverés után az előleget – a vételi megbízás elismervényének ellenében – levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a megbízás sikeres, az előlegből az árverési vételár 23%-a foglalónak tekintendő.

4.

A vételár kiegyenlítése az árverési feltételek 4. és 5. pontja szerint készpénzzel történik.

5.

A megvásárolt tárgyak kiadása az árverés napján a helyszínen, azt követően munkanapokon 10-18 óra között a Mű-Terem Galériában (Budapest, Falk Miksa u. 30.) történik.

Amennyiben az árveréssel kapcsolatban további kérdése van, érdeklődni a kiállítás ideje alatt a Mű-Terem Galériában, a 00-36-1-312-20-71 telefonszámon lehet.


FIZETÉSI MÓDOK

KÉSZPÉNZ
BANKKÁRTYA

Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe venni.

NÉV: Mű-Terem Galéria Kft.
CÍM: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
BANK NÉV: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
BANK CÍM: 1056 Budapest, Váci u. 36.
BANKSZÁMLASZÁM:
IBAN: HU17 10300002-20116523-00003285
(Külföldi utalás esetén az első nyolc számjegy a banki azonosítót jelenti és az azt követő 2x8 számjegy jelöli a bankszámlaszámot)
SWIFT: MKKBHUHB

Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét Ft-ban megadni.


ÁRVERÉSI FELTÉTELEK – MOSOLY ALAPÍTVÁNY ART CRAFT DESIGN ONLINE JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ

2020. november 27.

A Virág Judit Galéria Árverési feltételeinek kiegészítése

Fogalmak:
  • Művészár: a Leütési Árnak a Művészt megillető része.
  • Leütési Ár: Az adott tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő Árverési Vevő vételi ajánlatának elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialakult magyar forintban meghatározott bruttó ár, amely Művészár és a Támogatás összege.
  • Támogatás: a Leütési Ár azon hányada, amely kizárólag a Kedvezményezett közhasznú tevékenységének támogatására szolgál.
A leütési ár megfizetése:

A Leütési Ár egy részét Vásárló közvetlenül a Művésznek fizeti meg egy adásvételi szerződés alapján.
A Leütési Ár másik része a Mosoly Alapítvány támogatása: ezt az összeget Vásárló közvetlenül az alapítványnak fizeti meg, támogatási szerződés alapján. Az alapítvány részére támogatásként felajánlott tárgyak (árverési tételek) Leütési Ára teljes egészében a Mosoly Alapítványnak fizetendő támogatási szerződés alapján kerül megfizetésre.

Vásárló a Jótékonysági Árverést követő 3 munkanapon belül e-mail formájában értesítést kap a megvásárolt tárgy(ak)ról, és a részletes fizetési feltételekről.

  • A Művészárat Vevő az árverés napját követő 8 munkanapon belül banki átutalással fizetheti meg. A Művészár készpénzben történő befizetése a Művésszel történő egyeztetés alapján lehetséges.
  • A Támogatást az Alapítvány részére a Támogatási szerződéstervezetben meghatározott határidőn belül készpénzben (a Kedvezményezett irodájában 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Appy Centrum, VI. emelet), vagy banki átutalással fizetheti meg a Vevő. Amennyiben a Vevő igényt tart a támogatási szerződésre, úgy Vevő a támogatási szerződés végleges verziójának két aláírt példányát megküldi Alapítvány részére.
  • Amennyiben a Vevő a Leütési Árat maradéktalanul megfizette, az Árverési Tétel a Mosoly Alapítvány irodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Appy Centrum, VI. emelet) átvehető.
  • A Vevő a megvásárolt Árverési Tétel elszállításáról a Vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, a Jótékonysági Árverés időpontjától számított 14 munkanapon belül köteles az Alapítvánnyal kölcsönösen együttműködve gondoskodni. Az átadásnak a jelen pontban meghatározott határidőn belüli, a Vevő hibájából történő meghiúsulása esetén sem a Kedvezményezett, sem az Árverés Lebonyolítója nem felelős az Árverési Tétel sérüléséért vagy elvesztéséért. Az Árverési Tétellel kapcsolatban felmerülő kárveszélyt a jelen pontban meghatározott határidő elteltével a Vevő viseli.